Monorierdei Fekete István Általános Iskola

Környezetünkben élő rovarok 3. projekthét

2018. május 28. – június 01.

TÉMAHÉT FELELŐSÖK:
FÉNYES BATA ANNA, KOSTECKI ZSUZSANNA, KOVÁCS EMÍLIA KATALIN

Témaválasztás indoklása:
A projektet a tavaszi napsütés indította, ami felébresztette és előcsalta az apró bogarakat és rovarokat, akik benépesítették az iskola udvarát, szaladgáltak a kertben, a fűben, a fa törzsén. Az élővilág ébredése a diákok kíváncsiságát is felébresztette, figyelmüket magára vonta. A gyerekek nagyítóval a kezükben kutattak tücskök, katicabogarak, hangyák után a falu határában, s hosszan tanulmányozták, figyelték mozgásukat, útvonalaikat, tevékenységüket. Rácsodálkozhattak a bogarak szépségére, különbözőségére.


Összehasonlítottuk őket, s megállapítottuk, hogy a testfelépítésük miben különbözik egymástól, melyiknek van szárnya és melyik futóbogár. Halmazokat képeztünk, hiszen számtalan módon tudtuk ezeket az apró és színes élőlényeket csoportosítani. Elővettük a bogár határozónkat, megkerestük benne a kertünkben élő rovarokat. Itt megnézhettük, hogy fejlődnek a lárvából egészen teljes életnagyságukig. A gyűjtőmunka során a könyvekben, képeken sok olyan bogárral is megismerkedtünk, akik nem élnek a házak udvarán pl.: a szarvasbogár, a krumplibogár, a 22 pettyes katica, vagy a csótány. Megállapítottuk, hogy vannak kártékony bogarak. Vannak olyanok is, akik veszélyesek is az emberek számára, mert megrágják a növények leveleit, és ezzel kárt okoznak. Vannak olyanok is, akik csípésükkel megmérgezik társaikat, és az embert is. Így került a figyelem középpontjába a pók. A kedves katicabogár, a tücsök és hangya után a félelmetes pókok után kutakodtunk. A diákok izgatott suttogások között figyelték a talált pók hogyan védelmezi a tojásait, majd pár nap után a kispókok nevelését anyjuk által készített pókhálóban.
Megfigyeléseink során megállapíthattuk, hogy a rovaroknak hat lába van, míg a pókoknak: nyolc. A mikroszkóp alatt megjelenő bogarak magukon viselték minden jellegzetességüket. A lábaik megfigyelése, és pontos elhelyezése többszöri nekirugaszkodást is megkövetelt a tanulóktól.
Számos bogarat megismertek, nevüket megjegyezték, bővült szókincsük, kifejezőképességük a bogarak életének, fejlődésének tanulmányozása során. Különösen izgalmas előadás keretében a méhek életébe, és a méhészek munkájában nyertünk bepillantást.
Filmvetítésen távoli országokban élő rovarokkal találkozhattunk.
A gyerekek nagyon élvezték a bogár-projektet. Egy általuk értékelt téma volt, mely a „kertben hevert”. Érdeklődésük, lelkesedésük a tevékenységek és az egyéni fejlesztés, fejlődés megannyi lehetőségét hordozta és biztosította számukra.

A projekt kiemelt tartalmi ismérvei:

 • A téma többoldalú megközelítésére törekedtünk: a gyermekeket érintő, mindennapi életünkben felmerülő problémák kerüljenek előtérbe.
 • A gyermekek cselekvő részesei legyenek a megismerő folyamatnak, minél több tevékenység, munkavégzés jellemezze.
 • Élethelyzetekben tanuljanak, valóságos feladatot kapjanak.
 • Az egymáshoz kapcsolódó ismereteket integráljanak.
 • Játék, munka, tanulás ne különüljön el, hanem ötvöződjön a gyermekek tevékenységében.
 • Mikrocsoportos közegben kooperálhassanak, ezáltal hatékonyabbá váljon a kommunikáció.
 • A környezet külső megjelenésében is tükröződjön a projekt szellemisége.
 • A projekt zárása élményszerű legyen.

A projekt jellemzői:

 • Cselekvésekben, élettevékenységekben fejleszt.
 • Integrálja a különböző műveltségtartalmakat, nem foglalkozási ágakban ismerteti meg a gyerekeket a világgal.
 • Lehetőséget biztosít a gyermek önálló döntéseinek, teret ad a váratlan módosításoknak, kiegészítéseknek, megvalósításnak.
 • Fejlődési szintekben történő, differenciált fejlesztés, szükségletek megismerése, rész-képességek felmérése.
 • Biztosítja a tanulók számára a hatékony tanulást, mert pszichikus folyamat aktivitásának eredménye.
 • Együttműködési tanulási technikákon alapul.
 • Az ismeretek tevékeny megszerzésének a folyamatára helyeződik a hangsúly.

Mit tettünk a sikeres megvalósításért?

 • Szerteágazó előkészítő, szervező feladatot végeztünk az iskolán belül és kívül
 • Eszköz- és tevékenység feltételeket biztosítottunk
 • Építettünk a gyermekek előzetes ismereteire
 • Együttműködtünk a gyermekekkel, mi is egyenlő tagjai voltunk a kis csoportoknak, nem pedig az „irányítók”
 • Ösztönöztük, kérdéseinkkel problémamegoldásra, okkeresésre serkentettük őket
 • Módszertani ismereteinket integráltuk a hatékony, sokoldalú feldolgozás érdekében

Tevékenységek célja a projektben:

 • Élethelyzetek közben, tevékenységekben, élmények biztosításával alakítsuk ki pozitív kapcsolatukat a természethez
 • Környezettel kapcsolatos magatartás fejlesztése, az élet tisztelete, közvetlen környezet megóvására nevelés
 • Igényszint alakítása a környezettel kapcsolatban, környezetesztétika alakítása
 • A természetbarát életmód alakítása (séták, kirándulások)
 • Személyközi magatartás fejlesztése (türelem, tolerancia, kudarctűrés, csoportmunkában együttműködő magatartás, döntési képesség, problémamegoldó képesség)
 • Önállóság fejlesztése a különböző munkajellegű tevékenységek közben

Gyakorlati teendőink a célok megvalósításában:

 • Témakör keresése, megfogalmazása.
 • Tervkészítés (témakörök, altémák, tevékenységek)
 • Témakör integrálási lehetőségeinek vázolása.
 • Források feltárása, mozgósításuk megszervezése (pedagógusok, helyszínek, élmények)
 • Projekt véglegesítése (ki, mit vállal, komplexitást segítő eljárások, szocializációs fel-adatok)
 • Projekt zárása, méhész előadás (tárgyakban, eszközökben, tevékenységekben, ami az élményeket, ismereteket tartósítja)

Projektünk során alkalmazott módszerek, eljárások, technikák:

Az ismeretszerzésben az érzelmi oldal is dominál
Az ismeretszerzés alapja a tapasztalatszerzés
A tapasztalatszerzés vezérelve: az érzékelés, észlelés, amelyhez minden érzékszervét használja a diák
Önálló és/vagy kooperatív tevékenység, cselekvés, megfigyelés
Felfedezés, kutatás, keresés
Kísérletek, vizsgálódások
Kirándulás, séta, terepgyakorlat

 

Kovács Emília projektfelelős tanárnő

1. Előkészítés
Feladat, tevékenység Határidő Felelősök Segítők
Ötletbörze készítése 2018.05.22 Fényes Bata Anna, Kostecki Zsuzsanna, Kovács Emília. Rosta Lászlóné, Nagy Zoltánné  
Intézkedési terv készítése 2018.05.22 Kovács Emília,  
Plakát készítés 2018.05.24 Rendszergazda  
Projekt eszközök beszerzése 2018.05.22-25 Matz Róbert, Fényes Bata Anna, Kostecki Zsuzsanna, Kovács Emília  
Témahét faliújság 2018.05.24 Kostecki Zsuzsanna  
2. Megvalósítás
Feladat, tevékenység Határidő Felelősök Segítők
Jelentkezés a du-i versenyekre 2018.05.25 osztályfőnökök  
Fotózás 2018.05.28-06.01 Rendszergazda Pedasszisztens
Projektindítás 2018.05.28 08:00 Kostecki Zsuzsanna, Rosta Lászlóné, Nagy Zoltánné, Lénárt Gábor, Kovács Emília 5. b; 1.a; 2.a osztályok
Filmvetítés – Csodálatos állatvilág: A rovarok 2018.05.28 14:30 Fényes Bata Anna Magdó Levente
Bogárkereső (séta) 2018.05.29 15:00 Fényes Bata Anna Kézér Dávid
Mikroszkopizálás 2018.05.31 14:30 Kovács Emília  
Méhész előadás – Timkó József 2018.05.31 15:00 Fényes Bata Anna Kovács Emília
3. Értékelés
Feladat, tevékenység Határidő Felelősök Segítők
A tapasztalatok összegyűjtése 2018.06.04 témahét felelősök  
Projekt dokumentumok elkészítése, archiválása 2018.06.11 témahét felelősök  

Kereső

Archívum

KeresőKategóriákArchívum

🡅 Vissza az oldal tetejére 🡅

Image

Copyright © Monorierdei Fekete István Általános Iskola
error: Content is protected !!